ยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์

        เพื่อให้การบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับพันธกิจที่กำหนดไว้จึง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้  5 ข้อ ดังนี้

             1. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

             2. สร้างงานวิจัยและงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคม

             3. สร้างจุดเด่นในการให้บริการวิชาการโดยเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

             4. บูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

             5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ