โครงสร้างหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต

        หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ไม่ตํ่ากว่า 126 หน่วยกิต นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบของหลักสูตรและข้อกำหนดของหลักสูตร ดังนี้
            ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
                    -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
                    -  กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
                    -  กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
                    -  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
            ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
                    - กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
                    - กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
                    - กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
            ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

        นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือกเพียง 1 กลุ่ม จากกลุ่มวิชาเอกเลือกด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจหรือกลุ่มวิชาเอกเลือกด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
        หลักเกณฑ์การใช้รหัสวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์
        ความหมายของรหัสรายวิชาในหลักสูตร กำหนดไว้ดังนี้
                50xxxxx ตัวเลขหลักที่ 1 และ 2 หมายถึง คณะเศรษฐศาสตร์
                              ตัวเลขหลักที่ 3 และ 4 หมายถึง กลุ่มวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์
                              ตัวเลขหลักที่ 5 หมายถึง ชั้นปีที่ศึกษา
                              ตัวเลขหลักที่ 6 และ 7 หมายถึง ลำดับที่ของรายวิชาในชั้นปี

        รายละเอียดหลักสูตรทั้งหมดสามารถดาวโหลดได้จากไฟล์หลักสูตร คำอธิบายรายวิชา คณะเศรษฐศาสตร์ ด้านล่างนี้ค่ะ
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  189 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 20 มิ.ย. 2557 08:01 proud.pak@neu.ac.th
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  395 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 19 มิ.ย. 2557 00:34 proud.pak@neu.ac.th