วิสัยทัศน์ (Vision)
 
            เศรษฐศาสตร์สร้างความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของชาติอย่างพอเพียงและยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

            1.  จะจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พอเพียง และยั่งยืน
        2.  จัดกิจกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและพอเพียงร่วมกับชุมชน


วัตถุประสงค์ (Objective)

    คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจักมีคุณลักษณะดังนี้

            1.  ผลิตบัณฑิตที่เข้าใจในปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและรู้วิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ

            2.  ผลิตบัณฑิตที่มีความอดทน อดกลั้น อดออม และทำงานเป็นทีมกับผู้อื่นได้

            3.  ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารอย่างสัมฤทธิ์ผล

            4.  ผลิตบัณฑิตที่ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า


จุดมุ่งหมาย (Goal)

    คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงาน ดังนี้
        1.  ให้มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อย่างน้อยปีละ 1 คน

        2.  จัดสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

        3.  ให้นักศึกษาเข้าร่วมเผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สู่ชุมชน
        4.  ให้นักศึกษามีความรู้ มีทักษะทางอาชีพ และมีคุณธรรมตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต