ด้วย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง ในระดับคณะวิชา โดยประธานและคณะกรรมการประเมินที่ขึ้นทะเบียนการเป็นผู้ประเมิน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันที่  18 – 23 กรกฎาคม  2557

เพื่อให้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา เป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการดำเนินงาน ที่ได้มาตรฐาน มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังรายนามต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเศรษฐศาสตร์ ประเมินวันที่ 22 ก.ค. 2557

1)

ผศ.จินตนา

สมสวัสดิ์

ประธานกรรมการ

2)

ดร.รัชดา

ภักดียิ่ง

กรรมการ

3)

ดร.เพียรทิพย์

โรจนปุณยา

กรรมการ

4)

อาจารย์ขนิษฐา

ทองเชื้อ

กรรมการ

5)

อาจารย์ลักขณา

เกยุราพันธ์

กรรมการและเลขานุการ

6)

อาจารสุรีย์พร

จันทะวงษ์

ผู้ประสานงาน