กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
คณะเศรษฐศาสตร์
วันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2556

เวลา

รายละเอียด

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.

- คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมเตรียมความพร้อม

- ทบทวนการมอบหมายงาน

- ประเด็นที่คณะกรรมการแต่ละท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติม

09.30 – 10.00 น.

- ผู้บริหารคณะกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน

- ประธานคณะกรรมการแนะนำวัตถุประสงค์การตรวจประเมินและแนะนำคณะกรรมการ

- นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของคณะ (ไม่เกิน 15 นาที)

10.00 – 12.00 น.

ตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสกอ.

13.00 – 14.30 น.

สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

14.30 – 16.00 น.

คณะกรรมการจัดทำรายงานตรวจประเมินตามตัวชี้วัดสกอ. (Feedback Report)

16.00 – 16.30 น.

- นำเสนอร่างผลการตรวจประเมิน

- ซักถาม


หมายเหตุ       - พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
                   - พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น.
                   - กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม