ประวัติคณะเศรษฐศาสตร์
        
        คณะเศรษฐศาสตร์ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกได้ในปีการศึกษา
2544 ปัจจุบันได้เปิดดำเนินการสอนมา 12 ปี ในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะฯ ได้มีการพัฒนาในหลายๆ ด้านไปพร้อมกันทั้งทางด้านวิชาการ กิจกรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกีฬา เพื่อให้บุคคลากรและนักศึกษาของคณะเกิดการพัฒนาทั้งทางด้านการเรียนการสอน ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะออกไปสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

ปรัชญา (Philosophy)

เศรษฐศาสตร์เป็นแหล่งปัญญาช่วยพัฒนาประเทศชาติได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 


ปณิธาน (Intention)
           
            เศรษฐศาสตร์เป็นแหล่งปัญญาสร้างความคุ้มค่าให้กับทรัพยากรมนุษย์


สีประจำคณะ

            สีชมพู

สัญลักษณ์ (LOGO)