รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 
เปิดเรียน วันที่ 9 สิงหาคม 2559 
และนักวิเคราะห์สู่ภาคราชการ และภาคธุรกิจ

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เปิดดำเนินการสอนมาแล้ว 14 ปี ในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะฯ ได้มีการพัฒนาในหลายๆ ด้านไปพร้อมกันทั้งทางด้านวิชาการ กิจกรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกีฬา ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ เพื่อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทั้งทางด้านการเรียนการสอน ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งเป็นบุคลากรที่พร้อมจะออกไปสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ก้าวสู่อาชีพทางการเงิน ภาคราชการ และภาคธุรกิจ ซึ่งความสำเร็จของบัณฑิตนั้น เป็นผลมาจากความตั้งใจ ขยัน มุ่งมั่น และวิริยะอุตสาหะของนักศึกษาและคณาจารย์ทุกท่าน อย่างไรก็ตาม คณะฯ จะพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร เทคโนโลยีการสอน เริ่มการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้ก้าวสู่สากลและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมต่อไป

อ.พราวภวินท์ พักตร์ธนาปกรณ์
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์